Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
V internetovém obchodě www.vapka.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže
vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek
www.vapka.cz, společnost 1. VAPKA s.r.o., IČO: 28602170, se sídlem Ostrava - Poruba, Vřesinská 283/83, PSČ 708 00,
vedená u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 33967 a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,v
platném znění (dále jen „ zákon č. 634/1992 Sb.“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření
objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím
zákonem č. 89/2012 Sb.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb., kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel,
resp.prodávající.
Prodávající – podnikatel - provozovatel internetového obchodu 1. VAPKA s.r.o., IČO: 28602170, se sídlem
Ostrava - Poruba, Vřesinská 283/83, PSČ 708 00- osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným
účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání
s těmito výrobky nebo službami.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění
smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s
distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje,
které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a
zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho
písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a
právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v
objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku zkontroluje objednávku. Jestliže
bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „smazat“. Pokud s podobou
objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána do
zpracování. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s
akceptací objednávky. Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, atd.) právo vyžádat si od
kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů. Na tuto skutečnost
bude kupující před odesláním objednávky předem upozorněn. Prodávající má právo před předáním předmětu
objednávky provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného
zboží. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za
objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání
objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k
objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanovíli některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní
IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Spotřebitelská smlouva - smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb., kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel,
resp.prodávající.
Prodávající – podnikatel - provozovatel internetového obchodu 1. VAPKA s.r.o., IČO: 28602170, se sídlem
Ostrava - Poruba, Vřesinská 283/83, PSČ 708 00- osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným
účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání
s těmito výrobky nebo službami.

smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího
kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od
tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní
smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu
(včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných
důvodů, Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). V případě,
že se jedná o speciální zboží na objednávku, které není na skladě prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě
k prodloužení platnosti uzavřené smlouvy. Po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího může dojít k
případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávislé na vůli prodávajícího (např. změna kurzu Kč
vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce, dovozce).
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího
úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace
o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek,
kde je tento proces srozumitelně popsán

V. Cena a platba
Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VII. Podmínky dodání
zboží), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou
následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového
formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v
emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se
skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Dojde-li k případné změně ceny vzhledem k
aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek
výrobce, dovozce) bude kupující prodávajícím kontaktován a po vzájemné dohodě bude upravena spotřebitelská
smlouva.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový
doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání
zboží, vrátí prodávající neprodleně finanční plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení
vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním
převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného
uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze
strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj.
např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od
připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud je zboží skladem je dodací lhůta do dvou pracovních dnů,
v případě, že objednané zboží není skladem nebo není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající
kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek
jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud
kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit, pokud již zaslal platbu na účet prodávajícího
bude mu tato neprodleně vrácena bankovním převodem zpět.
Způsob platby a jejich ceny (poštovné a balné v ceně dopravy):
a) hotově – Rolnická 74, 747 05 Opava - Kateřinky
b) dobírkou prostřednictvím České pošty nebo DPD
VI. Dodací lhůta
VII. Podmínky dodání zboží
Ceny uvedené na webových stránkách www.vapka.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Všechny
ceny jsou smluvní. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem
vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany,
prodávající má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou a to i po
potvrzení zaměstnancem společnosti. Prodávající má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v
případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém
případě prodávající zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího

c) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře
Způsob dopravy (platí pro celé ČR) a jejich ceny:
a) osobní odběr zboží - Rolnická 74, 747 05 Opava - Kateřinky
b) doprava Česká pošta nebo společnost DPD (dobírka, úvěr, platba bankovním převodem)
Kupující, který je podnikatelem je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby
bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balíku,
poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která
není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou
zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu opava@vapka.cz, sepsat
s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou
prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva
věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a
na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový
doklad je pak přiložena v označeném balíku.
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle
používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn v souladu s § 2165 zákona č. 89/2012 Sb.uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu
připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc
použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho
povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj,
popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení
srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit
Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena
bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z
povahy prodeje.
Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly
předvedeny její funkce.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že
v době, kdy kupující věc převzal :
VIII. Jakost při převzetí, práva z vadného plnění - záruka a servis

práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci
vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha
věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím výše uvedené údaje.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel
nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na
obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Uplatnit právo z vady dle ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb se nepoužije :
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Je-li dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či
oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z
kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 zákona č. 89/2012.
Je-li vadné plnění dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 nepodstatným porušením smlouvy, má kupující
právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou,
má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo
pokud kupující vadu sám způsobil.
Nemá-li věc vlastnosti odpovídající jakosti při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze
vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i
právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému
ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého
spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné
vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu
způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může
kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující
změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže dle § 2110 zákona č. 89/2012 odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůželi věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém
použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu
do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, prostřednictvím reklamačního listu. Je-li
však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího
bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě
provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., odstoupit od smlouvy do
14 dnů od převzetí zboží pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Prodávající
tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Rozhodne-li se spotřebitel
využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy –( vyplnění vzorového formuláře na odstoupení od smlouvy)
doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby
prokazatelné , tj. e-mailem opava@vapka.cz nebo na adresu 1. VAPKA s.r.o., Rolnická 74, 747 05 Opava - Kateřinky. )
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá v souladu s ustanovením § 1831zákona č.
89/2012 podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které
od něho obdržel. Toto zboží navrátí buď fyzickým dodáním nebo odesláním na adresu sídla firmy 1. VAPKA
s.r.o., Rolnická 74, 747 05 Opava - Kateřinky (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a
naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět).
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při porušení
podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči
kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde
poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není
dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo
započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen
prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během
přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho
neprodleně, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle
prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci,
že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží stejným způsobem jakým
peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy,
pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy,
není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. od kupní smlouvy:
Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad reklamační řád prodávajícího, tvořící nedílnou součást
těchto všeobecných obchodních podmínek.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě- reklamační protokol, kdy
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na
výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě
následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném
termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy
sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
X. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.
Společnost 1. VAPKA s.r.o. se sídlem Ostrava - Poruba, Vřesinská 283/83, jakožto provozovatel
internetového obchodu www.vapka.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna
vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.vapka.cz a je
tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je
uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním
elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s
nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním
objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Reklamační řád
Úvod
Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost 1. VAPKA s.r.o.
se sídlem Ostrava - Poruba, Vřesinská 283/83, PSČ 708 00
Cílem tohoto reklamačního řádu je informovat kupující o jejich právech a o praktických postupech používaných
při vyřizování reklamací v našem obchodě. Kupující, kterým může být spotřebitel nebo podnikatel je povinen se
seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího, kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním
řádem.
Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:
a) zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
b) zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění
c) směrnicí 1999/44/ES o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk u spotřebního zboží.
Reklamační protokol
Vlastní reklamace
Reklamaci výrobku může kupující uplatnit:
a) odesláním do místa podnikání prodávajícího - Rolnická 74, 747 05 Opava - Kateřinky
b) osobně po předchozí domluvě v místě podnikání prodávajícího.
V případě, že je k výrobku přiložen záruční list výrobce nebo dovozce, potom může kupující uplatnit reklamaci
také u třetí strany v něm uvedené (výrobce, dovozce nebo autorizovaného servisu). Vzhledem k tomu, že v
těchto případech jsou veškeré reklamace zasílány k posouzení uvedeným třetím stranám, doporučujeme
kupujícím uplatnění reklamace postupem specifikovaným v záručním listě. Vyřízení se tím výrazně urychlí.
Reklamace bude vyřízena podle reklamačního řádu třetí strany.
Reklamace poškození výrobku při přepravě a reklamace na základě, kterých jsou vypláceny jakékoliv peněžní
částky vyřizuje pouze prodávající, není-li dohodnuto jinak.
Kupující předá prodávajícímu výrobek k reklamaci kompletní, vyčištěný a včetně veškerého příslušenství.
Současně s výrobkem předá následující dokumenty:
Kupující není oprávněn reklamovat opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, vyšší mocí a vady
vzniklé neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením výrobku do provozu. Kupující je povinen
uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době veškeré vady projevující se tak, že výrobek nemá jakost a užitné
vlastnosti:
a) kupní smlouvou požadované, nebo
b) prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo
c) na základě jimi prováděné reklamy očekávané, nebo
d) pro výrobky takového druhu obvyklé (např. neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v odpovídajícím
množství, míře nebo hmotnosti, neodpovídá účelu, který prodávající pro použití výrobku uvádí nebo, pro který
se výrobek obvykle používá, apod.).
Reklamační protokol je písemné potvrzení prodávajícího o uplatnění reklamace kupujícím. Obsahuje datum
uplatnění reklamace, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení, dále datum a skutečný způsob vyřízení,
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění posouzení reklamace
jako neoprávněné. Jeho nedílnou součástí je vyplněný reklamační list nebo písemné uplatnění reklamace
kupujícím jiným způsobem (byly-li tyto dokumenty kupujícím sepsány).

a) vyplněný a potvrzený záruční list výrobce nebo dovozce (byl-li součástí dodávky výrobku)
b) kopii dokladu o koupi (faktury)
c) v případě, že reklamuje poškození výrobku při přepravě, řádně vyplněný a potvrzený zápis o škodě
vyhotovený dopravcem
d) kopie reklamačních protokolů z předchozích oprav (existují-li)
e) vyplněný a podepsaný reklamační list nebo písemné uplatnění reklamace kupujícím jiným způsobem
obsahující údaje z reklamačního listu.
V případě, že kupující reklamuje mechanické nebo jiné poškození výrobku vzniklé při přepravě a současně s
reklamovaným výrobkem nepředá prodávajícímu zápis o škodě vyhotovený dopravcem, vystavuje se riziku
posouzení reklamace jako neoprávněné z důvodu zavinění kupujícím, pakliže neprokáže prodávajícímu opak.
Zasílá-li kupující výrobek do reklamace poštou nebo přepravní službou, potom je třeba zásilku dobře zabalit
(nejlépe do originálního obalu) a dostatečně pojistit, protože za případnou škodu vzniklou při přepravě v tomto
případě odpovídá kupující.
Lhůty pro vyřízení reklamace
Přijetí a posouzení reklamace
Prodávající po obdržení reklamovaného výrobku neprodleně sepíše reklamační protokol, ve kterém přijetí
potvrdí. Kopii reklamačního protokolu včetně příloh odešle nebo předá prodávající zpět kupujícímu. Prodávající
dále neprodleně, nejpozději však do 3 dnů reklamaci odborně posoudí a rozhodne, zda je reklamace oprávněná
nebo neoprávněná. V případě oprávněné reklamace prodávající rozhodne, zda reklamované vady jsou
odstranitelné nebo neodstranitelné a nebo zda se jedná o rozpor s kupní smlouvou a tyto skutečnosti zapíše do
reklamačního protokolu.
Prodávající je oprávněn odeslat reklamovaný výrobek k posouzení třetí straně (výrobci, dovozci, státní zkušebně,
autorizovanému servisu nebo jiné oprávněné instituci). V takovém případě se lhůta pro posouzení reklamace
přiměřeně prodlužuje, nejvíce však na dobu 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V těchto případech prodávající
při posouzení reklamace obvykle použije stanovisko třetí strany.
Prodávající je oprávněn posoudit reklamaci jako neoprávněnou jestliže :
a) nebyla uplatněna v záruční době
b) z důvodu opotřebení výrobku způsobeným jeho obvyklým užíváním
c) zaviněním kupujícího (např. mechanickým poškozením, nešetrným zacházením, neodbornou instalací nebo
jiným neodborným uvedením výrobku do provozu, zanedbáním péče o zboží , používáním zboží v podmínkách,
které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí pro
daný výrobek, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných
úprav bez svolení prodávajícího, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN, dále pokud
se závada projevuje u výrobku ,kde zákazník, používá neoriginálních náhradních dílů nebo spotřebního materiálu
,porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou)
d) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem nejlépe ihned při převzetí
e)zboží bylo poškozeno živly
f) závada se během posuzování reklamace neprojevila.
Vyřízení reklamace
Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu nebo oprávněné
třetí straně. Za den vyřízení reklamace se považuje den odeslání výrobku zpět kupujícímu nebo poukázání částky
vyplacené na základě reklamace a nebo den přichystání výrobku k odběru. Celková doba vyřízení reklamace
nesmí přesáhnout 30 dnů ode dne uplatnění. Připadne-li konec jakékoliv lhůty v reklamačním řízení na den
pracovního klidu, potom lhůta končí nejbližší následující pracovní den.
V případě, že kupující neuvede při uplatnění reklamace požadovaný způsob vyřízení, přestože na to má zákonné
právo, potom prodávající vyřídí reklamaci v souladu se zákonem podle svého uvážení.

V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako neoprávněnou, potom reklamovaný výrobek vrátí zpět
kupujícímu. Svůj postup písemně zdůvodní v přiloženém reklamačním protokolu. V případě neoprávněné
reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s dopravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět
zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné
zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.
Oprávněnou reklamaci uplatněnou v záruční době do 6 měsíců ode dne převzetí výrobku (rozpor s kupní
smlouvou), bez ohledu na druh vady prodávající vyřídí podle požadavku kupujícího, bezplatnou opravou nebo
výměnou výrobku za nový. V případě, že ani jeden z těchto způsobů není možný, potom prodávající reklamaci
vyřídí podle požadavku kupujícího, odstoupením od smlouvy (kupujícímu vrátí zaplacenou částku a výrobek si
ponechá) nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny výrobku. Toto ustanovení se nepoužije, prokáže-li se nebo
je-li z povahy věci zřejmé, že reklamovaná závada nemohla v žádném případě existovat již při převzetí výrobku
kupujícím. V takovém případě se pro vyřízení reklamace použije ustanovení týkající reklamací uplatněných ve
zbytku záruční doby následující po 6 měsících ode dne převzetí výrobku.
Oprávněnou reklamaci uplatněnou ve zbytku záruční doby následující po 6 měsících ode dne převzetí výrobku
prodávající vyřídí:
a) v případě odstranitelné vady, podle požadavku kupujícího výměnou výrobku za nový (lze požadovat jen tehdy,
není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné) nebo bezplatnou opravou a nebo bezplatnou výměnou součásti
výrobku (lze požadovat jen tehdy, týká-li se vada jen součásti výrobku); v případě, že ani jeden z těchto způsobů
není možný, potom prodávající při vyřízení reklamace postupuje jako v případě neodstranitelné vady,
b) v případě neodstranitelné vady nebo opakovaně vyskytující se odstranitelné vady, podle požadavku
kupujícího, výměnou výrobku za nový nebo odstoupením od smlouvy (kupujícímu vrátí zaplacenou částku a
výrobek si ponechá); v případě neodstranitelné vady, která nebrání řádnému užívání výrobku, může být na
základě požadavku kupujícího reklamace vyřízena také poskytnutím přiměřené slevy z ceny výrobku.
Za opakovaně vyskytující se odstranitelnou vadu se považuje výskyt stejné vady třikrát nebo výskyt různé vady
čtyřikrát u stejného výrobku a nebo výskyt tří různých vad na výrobku současně.
Způsob vyřízení reklamace zapíše prodávající do reklamačního protokolu. V případě vyřízení reklamace opravou
nebo výměnou, prodávající vrátí kupujícímu výrobek spolu s vyplněným reklamačním protokolem. V případě
vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu pouze vyplněný reklamační protokol
s dobropisem na zaplacenou částku, kterou následně poukáže způsobem uvedeným při uplatnění reklamace. V
případě vyřízení reklamace poskytnutím přiměřené slevy, prodávající vrátí kupujícímu výrobek spolu s
vyplněným reklamačním protokolem a dobropisem na částku slevy, kterou následně poukáže způsobem
uvedeným při uplatnění reklamace. O výši poskytnuté slevy se prodávající dohodne s kupujícím během
reklamačního řízení.
Vrácený výrobek prodávající odešle kupujícímu poštou nebo přepravní službou. V případě, že kupující uplatnil
reklamaci osobně, potom prodávající výrobek přichystá k odběru ve svém místě podnikání. Prodávající není
povinen vyrozumět kupujícího o vyřízení reklamace, a proto doporučujeme kupujícím aktivně se zajímat o
průběh jejího vyřizování.
V případě, že prodávající nevyřídí reklamaci ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne uplatnění, potom je tato reklamace
považována za oprávněnou a reklamovaná vada za neodstranitelnou, ledaže by se s kupujícím nedohodl na lhůtě
delší. Pro vyřízení takové reklamace se přiměřeně použijí ustanovení tohoto reklamačního řádu týkající se
reklamací neodstranitelných vad.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží 1
Kupující spotřebitel :2
Jméno:
Adresa:
Telefon:
Email:
Prodávající : 1.VAPKA s.r.o., Rolnická 279/74, 747 05 Opava - Kateřinky
Číslo prodejního dokladu – faktury
Číslo objednávky:
Datum prodeje :3
Označení vráceného zboží :
Kupní cena má být vrácena:1
……………………………………………………………..
Datum a podpis kupujícího spotřebitele
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku , má kupující spotřebitel v souladu
s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí
zboží. Odstoupení od smlouvy, včetně vrácení nepoškozeného zboží musí být doručeno nejpozději poslední den
14denní lhůty.
2Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
3Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.
4Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: .........................................

×

Splátková kalkulačka ESSOX