Nilfisk DES 3000 SV1 dezinfekční čistící prostředek 25 l

Kód: 105301641
2 270 Kč 2 746,70 Kč včetně DPH
Momentálně nedostupné
Můžeme doručit do:
24.6.2024

Nilfisk DES 3000 SV1 dezinfekční čistící prostředek 25 l - Alkalický, desinfekční prostředek

Tekutý, alkalický prostředek, který v jednom kroku čistí a dezinfikuje.

DES 3000 zabíjí bakterie, houby a inaktivuje mnoho různých virů.

Účinný proti: Bakteriím, houbám a virům.

Oblasti použití:

  • Potravinářské závody: Pro čištění povrchů znečištěných oleji či tuky, které zároveň vyžadují dezinfekci.
  • Nemocnice a veřejné prostory: Čištění a dezinfekce koupelen, sprch a terapeutických van.
  • Mlékárny: Pro čištění a dezinfekci zařízení pro dojení a skladování mléka.
  • Balící linky: Čištění a dezinfekce balícího vybavení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nilfisk DES 3000 SV1 dezinfekční čistící prostředek 25 l - Alkalický, desinfekční prostředek

Tekutý, alkalický prostředek, který v jednom kroku čistí a dezinfikuje.

DES 3000 zabíjí bakterie, houby a inaktivuje mnoho různých virů.

Účinný proti: Bakteriím, houbám a virům.

Oblasti použití:

  • Potravinářské závody: Pro čištění povrchů znečištěných oleji či tuky, které zároveň vyžadují dezinfekci.
  • Nemocnice a veřejné prostory: Čištění a dezinfekce koupelen, sprch a terapeutických van.
  • Mlékárny: Pro čištění a dezinfekci zařízení pro dojení a skladování mléka.
  • Balící linky: Čištění a dezinfekce balícího vybavení.

Technický popis

 Model č.                                               105301641

Hodnota pH                                     7.5-8.5 (1% solution)

Balení                                                         25 L

UN number                                                1760

Klasifikace látky nebo směsi
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti


Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vysoce
toxický pro vodní organismy.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Nebezpečí
Signální slovo
Výstražný symbol nebezpečnosti
2.2 Prvky označení
kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy
Nebezpečné látky
Standardní věty o nebezpečnosti
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry.

Strana 1/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.5.12) www.sblcore.cz
Datum revize Číslo verze 1.0
Datum vytvoření 07. června 2017
DES 3000
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném
znění
BEZPEČNOSTNÍ LIST
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou nebo osprchujte.
P303+P361+P353
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P305+P351+P338
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX