STONE SEALER 2.5 L

Kód: 128471202
299 Kč –9 %
Stone sealer 125300388 ps WebsiteMedium HPPPNEJ
299 Kč –9 % 272 Kč 329,12 Kč včetně DPH
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
3.10.2022

Stone Sealer je těsnicí prostředek na vodní bázi pro venkovní dlažby.

  Záleží na tom, jak jsou absorpční plochy a zda jsou dlaždice staré nebo nové. 2 ½ litru stačí na cca. 100 m2.

Detailní informace

Detailní popis produktu

STONE SEALER 2.5 L

Podrobnosti o produktu , Balení 1x2,5 L, Hodnota ph 8,0 (1% solution)

Dle nařízení ES 2015/830 Nilfisk Stone Sealer 1/7 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Nilfisk Stone Sealer Č. produktu 125300388 Číslo registrace REACH Netýká se 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní identifikované využití látky nebo směsi NA Nedoporučená použití - Plný text zmiňovaných a identifikovaných aplikačních kategorií uvádí oddíl 16 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Firma a adresa Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 Brøndby DK-2605 Tlf.: +45 43 23 40 50 Kontaktní osoba - E-mail sds.com@nilfisk.com Datum SDS 31-10-2016 Verze SDS 1.0 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko. Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (www.tis-cz.cz) Viz oddíl 4 "Pokyny pro první pomoc" ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Není klasifikován podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 2.2 Prvky označení Piktogram(y) rizik(a) - Signální slova - Prohlášení rizik(a) - Bezpečnostní věta (věty) Obecně - Prevence - Reakce - Skladování - Likvidace - Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika - Dle nařízení ES 2015/830 Nilfisk Stone Sealer 2/7 2.3 Další nebezpečnost - Další označení Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. (EUH210) Další varování Těkavé org. látky - ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1/3.2. Látky/ Směsi NÁZEV: Siloxane, Silikone IDENT. ČÍSLA: Číslo CAS:75718-16-0 OBSAH: <1% KLASIFIKACE CLP: Skin Irrit. 2 H315 NÁZEV: Poly,3-,2-aminoethyl,amino,propyl,methyl,dimethyl,siloxan,hydroxy,terminated IDENT. ČÍSLA: Číslo CAS:75718-16-0 OBSAH: <1% KLASIFIKACE CLP: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 H315, H318 NÁZEV: Oxirane,2-methyl-,polymer,with,oxirane,mono,2-propylheptyl,ether IDENT. ČÍSLA: Číslo CAS:166736-08-9 OBSAH: <0.1% KLASIFIKACE CLP: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 H302, H318 (*) Viz plný text H-vět v oddíl 16. Limity profesní expozice uvádí oddíl 8. Pokud jsou dostupné. Další informace ATEmix(oral) > 2000 Detergent: ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Obecné informace V případě nehody: kontaktujte lékaře nebo úrazové oddělení - předejte MSDS nebo štítek z obalu produktu. Pokud si nejste jisti stavem postiženého nebo pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. Nepodávejte vodu apod. osobě v bezvědomí. Vdechnutí Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte, aby s ním stále někdo byl. Předejděte šoku zajištěním klidu a tepla. Pokud postižený přestane dýchat, poskytněte umělé dýchání. Osobu v bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku. Přivolejte záchrannou službu. Zasažení pokožky Okamžitě sejměte potřísněný oděv a obuv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, Lze použít čistící prostředek na pokožku. NEPOUŽÍVEJTE ředidla a rozpouštědla. Zasažení očí Vyjměte kontaktní čočky. Oči nejméně 15 minut proplachujte vodou (20 - 30 °C) a pokračujte, dokud podráždění nezmizí. Ujistěte se, že vyplachujete pod dolním i horním víčkem. Pokud podráždění přetrvává, volejte lékaře. Požití Poskytněte postiženému dostatek tekutin k pití a zůstaňte s ním. Pokud se postižený necítí dobře, okamžitě volejte lékaře a předejte mu MSDS nebo štítek z obalu produktu. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nedoporučí lékař. Držte hlavu dole, aby se zvratky nedostaly zpět do úst a hrdla. Popálení Netýká se 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Žádné specifické Dle nařízení ES 2015/830 Nilfisk Stone Sealer 3/7 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Žádné specifické Informace pro lékařský personál Předejte tento MSDS. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Požár haste pěnou odolnou proti alkoholu, kyselinou uhličitou, práškem nebo vodní mlhou. Nepoužívejte proud vody, protože vede k rozšíření požáru. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Žádné specifické 5.3 Pokyny pro hasiče Zabraňte kontaktu, používejte dýchací přístroj s vlastním zdrojem vzduchu a ochranný oděv. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Žádné specifické požadavky. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Žádné specifické požadavky. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění K zachycení úniku použijte písek, piliny, zeminu, vermikulit nebo hlinku. Nehořlavý absorbent uložte do nádoby a odevzdejte k likvidaci v souladu s místními předpisy. K čištění využívejte v maximální míře běžné čistící prostředky. Vyhněte se použití rozpouštědel. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Manipulace s odpadem viz "Likvidace". Ochranná opatření viz "Kontrola expozice/ochrana osob". ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Na pracovišti je zakázáno kouření, jídlo a pití včetně skladování tabáku, potravin a nápojů. Informace o ochraně osob viz "Kontrola expozice/ochrana osob". 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte vždy v nádobách ze stejného materiálu jako původní obal. Otevřené obaly je nutno dokonale uzavřít a skladovat nastojato, aby nedošlo k úniku. Skladovací teplota Data nejsou k dispozici. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Tento produkt smí být použit pouze k účelům uvedeným v oddíl 1.2. ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry OEL Data nejsou k dispozici DNEL / PNEC Data nejsou k dispozici 8.2 Omezování expozice Při použití produktu nejsou nutná žádná opatření. Obecná doporučení Na pracovišti je zakázáno kouření, jídlo a pití včetně skladování tabáku, potravin a nápojů. Scénáře expozice Pokud má tento MSDS přílohy, dodržujte uvedené scénáře expozice. Limity expozice Látky obsažené v tomto produktu nemají stanoveny limity maximální expozice. Vhodná technická opatření Při použití produktu dodržujte běžná opatření. Vyhněte se vdechování plynů a prachu. Hygienická opatření Dle nařízení ES 2015/830 Nilfisk Stone Sealer 4/7 Při každé pauze v používání produktu a po skončení práce s produktem si omyjte všechny exponované části těla. Vždy si omyjte ruce, předloktí a obličej. Opatření k zabránění ohrožení prostředí Žádné specifické požadavky. Osobní ochranná opatření, například osobní ochranné pomůcky Obecně Používejte pouze ochranné pomůcky s označením CE. Ochrana dýchacích cest Žádné specifické požadavky. Ochrana pokožky Žádné specifické požadavky. Ochrana rukou Doporučený: Nitrilová pryž. Viz pokyny výrobce. Ochrana očí Žádné specifické požadavky. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství Kapalina Barva Bílý Zápach Charakteristický pH 8,0 Viskozita (40°C) Data nejsou k dispozici. Hustota (g/cm³) Data nejsou k dispozici. Změny skupenství Bod tání (°C) Data nejsou k dispozici. Bod varu (°C) Data nejsou k dispozici. Tlak par Data nejsou k dispozici. Informace o riziku požáru a výbuchu Bod vznícení (°C) Data nejsou k dispozici. Zapálení (°C) Data nejsou k dispozici. Samovznícení (°C) Data nejsou k dispozici. Limity expozice (obj. %) Data nejsou k dispozici. Rozpustnost Rozpustnost ve vodě Rozpustný Koeficient n-oktanol/voda Data nejsou k dispozici. 9.2 Další informace Rozpustnost v tuku (g/L) Data nejsou k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Data nejsou k dispozici 10.2 Chemická stabilita Produkt je stabilní za podmínek uvedených v části "Manipulace a skladování". 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné specifické 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Chraňte před teplem (např. sluncem), mohlo by dojít ke vzniku přetlaku. 10.5 Neslučitelné materiály Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla a silná rozkladná činidla. 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Tento produkt není degradován při použití v souladu s částí 1. Dle nařízení ES 2015/830 Nilfisk Stone Sealer 5/7 ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Látka Druh Test Trasa podání Výsledek Oxirane,2-methyl- ,polymer,with... Poly,3-,2- aminoethyl,amino,pro... Krysa Krysa LD50 LD50 Orální Orální >300-2000mg/kg >2000 mg/kg Žíravost/ dráždivost pro kůži Údaje o látce: Poly,3-,2-aminoethyl,amino,propyl,methyl,dimethyl,siloxan,hydroxy,terminated Test: OECD Guideline 404 Organismus: Králík Výsledek: skin irritating Vážné poškození očí / podráždění očí Údaje o látce: Poly,3-,2-aminoethyl,amino,propyl,methyl,dimethyl,siloxan,hydroxy,terminated Organismus: Králík Výsledek: eye damaging Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Data nejsou k dispozici. Mutagenita v zárodečných buňkách Data nejsou k dispozici. Karcinogenita Data nejsou k dispozici. Toxicita pro reprodukci Data nejsou k dispozici. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Data nejsou k dispozici. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Data nejsou k dispozici. Nebezpečnost při vdechnutí Data nejsou k dispozici. Dlouhodobé účinky Žádné specifické ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Látka Druh Test Délka Výsledek Oxirane,2-methyl- ,polymer,with... Oxirane,2-methyl- ,polymer,with... Ryba Daphnia LC50 LC50 96 h 48 h >10-100mg/l >10-100 mg/l 12.2 Perzistence a rozložitelnost Látka Biologická odbouratelnost Test Výsledek Data nejsou k dispozici. 12.3 Bioakumulační potenciál Látka Potenciál bioakumulace LogPow BCF Data nejsou k dispozici. 12.4 Mobilita v půdě Data nejsou k dispozici 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB Data nejsou k dispozici 12.6 Jiné nepříznivé účinky Žádné specifické ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Tento produkt nepodléhá předpisům o nebezpečném odpadu. Dle nařízení ES 2015/830 Nilfisk Stone Sealer 6/7 Odpad Kód EWC 20 01 29* detergenty obsahující nebezpečné látky Specifické označení - Kontaminovaný obal Žádné specifické požadavky. ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.1 – 14.4 Není klasifikován jako nebezpečné zboží dle předpisů ADR, IATA a IMDG. ADR/RID 14.1 Číslo OSN - 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku - 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu - 14.4 Obalová skupina - Poznámky - Kód omezení pro tunely - IMDG Č. UN - Označen při přepravě - Třída (třídy) rizika přepravy - PG* - EmS - MP** - Nebezpečná složka - IATA/ICAO Č. UN - Označen při přepravě - Třída (třídy) rizika přepravy - PG* - 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí - 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele - 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC Data nejsou k dispozici (*) Skupina obalu (**) Látka znečišťující moře ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Omezení aplikace - Požadavek specifického vzdělání - Další informace Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Sm ě rnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu. Zdroje Dle nařízení ES 2015/830 Nilfisk Stone Sealer 7/7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (CLP). Vyhláška ES 1907/2006 (REACH). 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Ne 3221182277, 6.2.0 ODDÍL 16: Další informace Plný text H-vět dle oddíl 3 H302 - Zdraví škodlivý při požití. H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Kompletní text identifkovaných použití dle oddíl 1 - Další symboly zmíněné v oddíl 2 - Ostatní S ohledem na nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP) se vyhodnocení klasifikace směsi zakládá na: Klasifikace směsi s ohledem na fyzické riziko se zakládá na experimentálních datech.Doporučujeme předat tento MSDS skutečnému uživateli produktu. Informace v tomto MSDS neslouží jako specifikace produktu. Informace v tomto MSDS se týkají pouze tohoto konkrétního produktu (zmíněnému v oddíl 1) a nemusí být přesné, pokud jde o jiné chemikálie/produkty. Změna oproti poslední velké revizi (první číslice verze SDS) je označena modrým trojúhelníkem. MSDS ověřil MH Datum poslední velké revize (první číslice verze BA) 28-09-2016 Datum poslední malé revize (poslední číslice verze BA) 28-09-2016 ALPHAOMEGA. Licens nr.:3221182277, 6.2.0 www.chymeia.com

Doplňkové parametry

Kategorie: DETERGENTY
Hmotnost: 3 kg
Hodnota ph: 8,0 (1% solution)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Historie a tradice NILFISK

Tradice od roku 1906

Společnost Nilfisk byla založena již v roce 1906 panem P.A. Fiskerem, který uvedl na trh první „tichý“ vysavač pro domácí účely. Od té doby prošla firma mohutným rozvojem, během kterého se zaměřila na vývoj a výrobu specifických úklidových strojů pro profesionály. Na trhu debutovala především s robustními a téměř nerozbitnými vysavači, jejichž koncepce je využívána dodnes. O skvělou pověst se také zasloužily velké mycí a zametací stroje, které kombinovaly užitnou hodnotu s moderními technologickými prvky. Celosvětový rozmach společnosti nastal koncem osmdesátých let, kdy Nilfisk převzal několik významných firem jako byla americká Advance Machine Copany a později Euroclean, 
CFM, Ecologica a Alto-Wap. V současnosti je Nilfisk-Advance součástí dánské skupiny NKT.

Pozor! Kupujete skutečně Wapku?

Společnost Nilfisk-Advance, jako plnohodnotný nástupce německého výrobce vysokotlaké techniky Wap Reinigungssysteme GmbH, upozorňuje

všechny stávající i potenciální zákazníky na zneužívání registrované obchodní známky Wap a slangového výrazu "Wapka" a na mylné spojování tohoto jména s jinou vysokotlakou technikou.

"Wapka" je jen jedna

Značka Wap, lidově řečeno "Wapka" je německý výrobce profesionální vysokotlaké techniky, který se z důvodu obchodních fúzí začlenil do dánského koncernu Nilfisk-Advance. Vysokotlaké stroje Wap si, především v bývalém Československu, získaly pověst vysoce kvalitních produktů s vynikající technologií. Odolnost, spolehlivost a zpracování vysokotlakých strojů Wap bylo na takové úrovni, že zákazníci začali používat značku Wap jako synonymum pro jakýkoliv podobný produkt. Ovšem produkt značky Wap je pouze jeden a nelze jej zaměňovat s jinou značkou, která vysokotlaké stroje vyrábí. Výjimkou jsou pouze značky Nilfisk a Nilfisk-ALTO, jenž jsou plnoprávnými nositeli technologie Wap.

Chci pravou Wapku. Jak poznám, že jde o originál?

Pokud plánujete koupi originálního vysokotlakého stroje Wap, obraťte se buď na některé z autorizovaných obchodních míst nebo přímo na naší centrálu Nilfisk Česká republika


Všechny originální stroje Wap jsou v současnosti označené logy Wap nebo Nilfisk-ALTO či Nilfisk. Pouze tyto tři loga garantují, že kupujete originál Wap.